Reservation
Teaser

Virtual Tour

Podmínky ochrany osobních údajů

KK ROYAL RICC s.r.o

Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost KK ROYAL RICC s.r.o., která je provozovatelem tohoto webu, považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními Českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i s Evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

KK ROYAL RICC s.r.o.
IČ: 27237991 DIČ: CZ27237991

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: recepce@hotel-upava.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč

Největší část osobních údajů, které zpracováváme o našich zákaznících a jiných obchodních stranách, vedeme za účely komunikace, na témata která vás zajímala a dále s poskytováním našich služeb. V Drtivé většíně případů se jedná o základní kontaktní údaje typu jméno, příjmení a e-mail. Bez těchto údajů s Vámi nemůžeme komunikovat a tedy zajistit plnění našich služeb.

Právní předpisy a legislativa ČR nám také v určitých případech ukládají povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat. Jedná se typicky o uchování údajů dle zákonných požadavků z důvodu vedení účetnictví.

Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme

Z důvodů přetrvávající profesní odpovědnosti zpracováváme a uchováváme osobní údaje zákazníků a třetích stran po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z obchodních případů, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle závazných právních předpisů.

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Budete-li se chtít zeptat na cokoliv, co se týče našeho zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na recepce@hotel-upava.cz

Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků a třetích stran využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu.

Výjimku představují třetí osoby, které pro nás zajišťují externí dodavatelské, kooperační nebo softwarové služby (subdodavatelé) a dotčené orgány státní správy. Těmto entitám vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním potřebném rozsahu příkladově:

  • subdodavatelům softwarových služeb při správě našich informačních systémů a aplikací
  • kooperující osoba (pravní nebo fyzická) odpovědná za komunikaci s Vámi

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Stay with us

Take a look at the great offers of accommodation and events.

I agree with the processing of personal data for the purpose of the dispatch